دانلود

48.97 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Dario BarresiAll
Rico Cilliersپردازش
CC0

مجوز

4.9m

وسعت

11.6

px/cm

30K

tris

دانلودها: 1698

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 3 ماه پیش