دانلود

37.16 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Kless Gyzen
CC0

مجوز

8.3m

وسعت

8

px/cm

58K

tris

دانلودها: 63498

حمایت شده توسط:

منتشر شد: 2 سال پیش