دانلود

38.83 MB

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Alexander Otterbeck
CC0

مجوز

0.6m

وسعت

247.3

px/cm

2K

tris

دانلودها: 3771

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 1 سال پیش