دانلود

44.22 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
James Ray Cock
CC0

مجوز

1.3m

وسعت

23.4

px/cm

11K

tris

دانلودها: 3033

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 1 سال پیش