دانلود

24.77 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Amal Kumar
CC0

مجوز

0.9m

وسعت

134.1

px/cm

50K

tris

دانلودها: 4394

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 1 سال پیش