دانلود

66.96 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Metal

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Satyaki Mandal
CC0

مجوز

0.3m

وسعت

152.7

px/cm

8K

tris

دانلودها: 2301

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 1 سال پیش