دانلود

81.32 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Rico CilliersTiling, Adjustments
Rob TuytelPhotography, Processing
CC0

مجوز

20m

وسعت

4.1

px/cm

دانلودها: 25753

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 2 سال پیش