دانلود

33.66 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rename Me Nor Dx

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Enrique Martín
CC0

مجوز

0.9m

وسعت

186.2

px/cm

3K

tris

دانلودها: 1637

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 5 ماه پیش