دانلود

74.1 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Mask

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Dario Barresiعکاسی
Rico CilliersPhotography, Processing
CC0

مجوز

0.1m

وسعت

362.6

px/cm

72K

tris

دانلودها: 1113

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 3 ماه پیش