دانلود

20.23 MB

Alpha

exrjpgpng

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Mask

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rico Cilliers
CC0

مجوز

5.3m

وسعت

106.5

px/cm

52K

tris

دانلودها: 2281

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 4 ماه پیش