دانلود

80.52 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Displacement

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسندگان:
Dario Barresiعکاسی
Rico CilliersPhotography, Processing
CC0

مجوز

2.7m

وسعت

60.7

px/cm

دانلودها: 29582

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 3 ماه پیش