دانلود

51.5 MB

AO

exrjpgpng

AO/Rough/Metal

exrjpgpng

Diffuse

exrjpgpng

Normal

exrjpgpng

Rough

exrjpgpng

کدام استاندارد نقشه نرمال:

DX
GL
نویسنده:
Rob Tuytel
CC0

مجوز

3.1m

وسعت

52.3

px/cm

102K

tris

دانلودها: 7530

حمایت شده توسط:

هنوز کسی حمایت نکرده :(

منتشر شد: 1 سال پیش